Tjänster

 

 

Vi erbjuder Metod, Styrmodell, IT-produkt (APP) och Utbildning.

 

Styrnings- och ledningsmodellen Resultat - Engagemang - Kvalitet är en idealmodell som kan utgöra basen för ett resonemang med kund utifrån de lokala förutsättningarna. Utifrån utmaningarna att klara välfärden ekonomiskt och kompetensmässigt krävs utveckling inom följande förbättringsområden:

 

* Frigöra större andel arbetstid för det personliga mötet

 

* Belöningssystem som gynnar resultatorientering

 

* Metodutveckling för att skapa Medagerande brukare

 

* Lokalt förbättringsarbete för att nå Medagerande medarbetare

 

* Snabbare återkoppling på brukarresultat och medarbetartrivsel

 

* Ledningsmodeller som synliggör betydelsen av mötet - inte minst    i en digitaliserad kontext

 

En annan ingång är arbetsmiljöaspekten där appen Happy at Work är ett utmärkt metod/applikation för att enkelt och veckovis förebygga ohälsa och sjukskrivning på jobbet. Samtidigt uppfylla lagens krav på systematiskt arbetsmiljöarbete. 

 

Nästan var tredje medarbetare uppges besväras av arbetsrelaterad ohälsa enligt Arbetsmiljöverkets årliga undersökningar 2017 och 2018. 

 
Copyright © All Rights Reserved